Tuesday, September 23, 2008

ਜਦੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ ਲਵੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ

ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਖਾਬ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ,

ਜਿੰਨਾ ਜਾਣੋਗੇ ਉੰਨਾ ਹੀ ਡੂੱਬੋਗੇ, ਸੱਚੀ ਚ੍ਨਾਬ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ,

ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ,ਕੋਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ,

ਜੇ ਗੱਲ ਅਦਬ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਝੁਕ੍ਦੇ ਅਦਾਬ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ,

     ਜਲ੍ਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪ ਜਿਹਾ,ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬ ਜੇਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ...........

(www.channi5798.blogspot.com)