Thursday, September 25, 2008

ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ,

ਤੇ ਓਹ ਮਿੰਨਾ੍ ਮਿੰਨਾ੍ ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ..

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੈ ਸਕੂਨ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ,

ਪਰ ਉਹ ਬਾਤ ਮੁਕਣ ਦੀ ਊਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ,

ਓਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲ ਦਿਲ ਦੀ,

ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ,

ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਤੇ,

ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ.....

(www.channi5798.blogspot.com)