Wednesday, October 15, 2008

ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੋਤਾ,

ਉਸ ਪੇ ਦੁਨੀਆ ਹਸਤੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤਾ ਹੈ,

ਉਸ ਸੇ ਦੁਨੀਆ ਜਲਤੀ ਹੈ,

ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਪ ਜੈਸਾ ਦੋਸਤ ਥਾ,

ਜਿਸੇ ਪਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਤੀ ਹੈ...

www.channi5798.blogspot.com