Friday, December 26, 2008

ਜੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੈਹ ਜਾਣੀ ਸੀ,

ਇਹਨਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ,

ਪਰ ਤੂੰ "ਚੰਨੀ" ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਬੈਠਾ ਏ,

ਹੁਣ ਨੀ ਬੱਚਦਾ,ਕਰ ਕਮਲਿਆ ਕੀ ਬੈਠਾ ਏ...

WWW.CHANNI5798.BLOGSPOT.COM