Tuesday, June 23, 2009

ਯਾਰੀ ਏ ਜਾਨ ਇਨਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਇਨਾ ਦੀ ਹੱਸਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਇਨਾ ਦੀ ਤਾਹੀਓ ਏ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ,

ਸਿੰਘ ਇਜ ਕਿੰਗ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਨ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾ ਦੇਦੇ ਗੇ ਜਾਨ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ,

ਜੋ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਨੇ ਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਨ ਗੇ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ,

ਪਰ ਸਬ ਤੋ ਉੱਚਾ ਓ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ....

This share was submitted by Gopi Kang from U.K

www.channi5798.blogspot.com/
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia/