Thursday, September 25, 2008

ਗਲਤੀ ਉਹਨੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ

ਮਾਫ ਮੈਂਥੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ,

ਪਿਆਰ ਉਹਨੇਂ ਵੀ ਨਾਂ ਕੀਤਾ

ਨਿਭਾ ਮੈਂਥੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ,

ਯਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗਲਾਸ ਕੱਚ ਦਾ

ਉਹਨੇਂ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ,

ਫਡ਼ ਮੈਂਥੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ....

(www.channi5798.blogspot.com)